Четвъртък 18, Април 2024г.

ПРИЕМ  IКЛАС

  • В пъри клас през учебната 2023/2024 г. постъпват деца, навършили 7 години
  • В първи клас през учебната 2023/2024 г. могат да постъпват деца, навършили 6 години по преценка на родителя или настойника
  • До 02.06.2023 г. подаване на заявление от родителя/заявление по образец, копие от акт за раждане и оригинал за сверяване
  • От 05.06.2023 г. до 09.06.2023 г. – записване на учениците в първи клас / с приложен оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителна група, лична карта на единия родител и оригинал за сверяване
  • На 15.06.2023 г. – обявяване на списъците с приетите ученици
  • Документи се приемат в канцеларията на училището от 8,00 ч. до 16,00 ч.
Сподели: