Събота 09, Декември 2023г.

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ „

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел.037423 / 996, e- mail: oy_golemanci@abv.bg

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          Разрешавам:...........................                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 

ДО ДИРЕКТОРА                                                            

НА ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ”

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ

 

З А Я В Л Е Н И Е

От……............................................………………………………………………

/ трите имена на ученика /

 

в ............. клас, в самостоятелна форма на обучение, за учебната 20......./20........ година,

 

Уважаема госпожо Директор,

 

         Заявявам желание, през ................................ сесия, да се явя на изпити за определяне на годишна оценка по следните учебни предмети:

1.....................................................................................................

2.....................................................................................................

3.....................................................................................................

4.....................................................................................................

5......................................................................................................

6......................................................................................................

7…………………………………………………………………..............................................

8.......................................................................................................

 

 

 

Телефон за обратна връзка:....................                                                                                                                                    Подпис……………………

Е-mail:……………………………...........                                                                                                                                                    Дата......................

Сподели: