Събота 09, Декември 2023г.

   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ „

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел.037423 / 996, e- mail: oy_golemanci@abv.bg

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                   Разрешавам:  .......................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                

ДО ДИРЕКТОРА                                                            

НА ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ”

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ

 

З А Я В Л Е Н И Е

от……………………………………………………………………………………………………………………….

родител на ………………………………………………………………………………..от …………клас

 

            Уважаема госпожо Директор,

            На основание чл. 61, ал. 1, т.4 от Наредба за приобщаващото образование и чл. 13 ал.1 т.3 от Правилника за дейността на училището моля да разрешите на дъщеря ми/сина ми ……………………………………………………………….……………................................... ученичка/ученик в ……………. клас на повереното Ви училище, да отсъства от учебни занятия в периода от………………..   до …………………………

по следните причини:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Дата………………..                                                                                                                                                              С уважение:

С.Долно Големанци

Сподели: