Събота 09, Декември 2023г.

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:YurgCFttHzvHtM:http://img.rian.ru/images/4891/19/48911934.jpg   ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ „

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО

Тел.037423 / 996, e- mail: oy_golemanci@abv.bg

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 

НА

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ

 

ЗА ПЕРИОДА 2016/2017 учебна година - 2020/2021 учебна година

 

И

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ.ХАСКОВО

Кратки исторически данни: ОУ “ Христо Ботев” с.Долно Големанци е разположено на 20 км от гр. Хасково. В него се учат ученици от 1 до 8 клас - българчета, турчета и ромчета. Паралелките са маломерни. В училището се обучават ученици от с.Долно Големанци, с.Големанци, с.Мандра и от гр. Хасково. Близо 90% от учениците са билингви. Не владеят добре български език. Това внася известни затруднения в тяхното обучение.

 

Учебна година

Брой ученици

Брой паралелки

2015/2016

                87

                   6

2014/2015

                86

                   7

2013/2014

                92

                   7

2012/2013

                88

                   7

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:

 

Учебна година

Непедагогически персонал

Педагогически персонал

Образователно- квалификационна степен на педагог. персонал

ПКС и научна степен

2015/2016

           4

        13

специалист бакалавър магистър

IV ПКС

 V ПКС

2014/2015

           4

        13

специалист бакалавър магистър

 

IV ПКС

 V ПКС

2013/2014

           4

        12

специалист бакалавър магистър

IV ПКС

 V ПКС

2012/2013

           4

        10

специалист бакалавър магистър

IV ПКС

 V ПКС

 

 

Вътрешни фактори

Външни фактори

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

- Квалифициран педагогически персонал.

- Целодневно обучение и възпитание на учениците от I до VIII клас

- Осигурени безплатни закуски и плод на учениците от I до IV клас

- Добра координация и обмен на информация между класните ръководители и ръководството на училището при работа със застрашени от отпадане ученици, ученици с проблеми в поведението

- Развитие на извънкласните и извънучилищни дейности;включване на възможно най-голям брой ученици в тези дейности

- Разработване на индивидуални програми за работа с трудноуспяващи ученици

- Привлекателна учебна среда – добре поддържани класни стаи и училищен двор

- Съвместна работа по проекти на учители и ученици.

- Полагат се конкретни усилия за развитие интересите и таланта на   учениците, за приобщаване на децата към училищния живот; включване на ученици в училищни и извънучилищни инициативи-изяви, състезания, конкурси

- Ежедневни консултации с учениците, изпитващи трудности при усвояване на учебното съдържание

- Осигуряване на безплатни учебници и помагала за учениците от   I до VII клас

 

- Предоставяне на качествено образование.

- Включване на учителите в различни форми на квалификация.

- Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците.

 

- Изграждане на ефективно ученическо самоуправление.

- Провеждане на индивидуални консултации с ученици и родители.

- Утвърждаване на традиции и символи на училището.

СЛАБИ СТРАНИ

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ

- Работа с деца билингви

- Понижаване на нивото на подготовка на новоприетите ученици.

 - Затрудняване на учениците при усвояване на учебния материал, предпоставени от недоброто владеене на българския език и неприложимостта на достигнатите знания в ежедневието им

- Липса на  специализирани кабинети.

- Липса на добри условия за извънкласни дейности.

- Липса на съвременна спортна база.

- Незаинтересованост на част от родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

- Намаляване броя на учениците

- Недостиг на финансиране.

- Намаляване на броя на учениците.

- Намаляване на мотивацията за учене у учениците.

- Недостатъчно познаване на нормативната уредба от страна на част от педагогическия персонал

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“ С. ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ  ДО 2020 ГОДИНА

 

МИСИЯ

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 2. Осигуряване на всеки ученик на степен на функционална грамотност.
 3. Придобиване на основни знания при изучаване на задължителните предмети и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 5. Изграждане на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на учениците за общуване и правилно поведение в обществото.
 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

ВИЗИЯ

 1. ОУ “ Христо Ботев” с.Долно Големанци ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

- начален етап: 1. – 4. клас;                                                                                                                                                                     - прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

 1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.
 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще продължим да работим в избираемите часовете за придобиване на повече знания и компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.
 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.
 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.
 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти:екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.
 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
 8. Ще продължим да работим активно за включване в проекти на Европейския съюз, като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности.
 9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим традиционните форми на предходните проекти: „Училищен плод“ и “Топло мляко”, както и ще се включим в нови такива.
 10. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.
 11. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на родината ни.

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

- Развитие на: родноезиковата подготовка и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

- Висок професионализъм на педагогическия екип.

- Ефективна управленска дейност

-Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на учениците.

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности.

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

- Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране.

 

ПОДЦЕЛИ

 1. 1. Интеграция на деца със специфични образователни потребности, както и на тези от малцинствени групи
 2. 2. Изграждане на адекватен училищен механизъм за обезпечаване на условия за интегрирането на децата от малцинствените групи

3.Осмисляне на свободното време на учениците;

 1. 4. Здравно образование

Развитие на училищната политика към комплексно здравно образование, включващо всички възрастови групи и класове, ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот;

 1. 5. Гражданско образование

Усвояването на базисни умения за разбиране и стратегии на отговорно поведение в гражданското общество;

 1. 6. Професионално ориентиране

Подготовка на подрастващите за самастоятелен и информиран избор на професия;

 1. 7. Противопоставяне на насилието в училище;
 2. 8. Участие в общински и национални програми и проекти.

 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

- Хуманизация на процеса на образование.

- Иновативност и творчество.

- Толерантност и позитивна етика.

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

- Чрез средства от бюджета на училището.

- Чрез средства от благотворителни базари на учениците.

- Чрез кандидатстване по проекти.

- Чрез дарения.

- Чрез труд за извършване на текущи ремонти в училище

 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ) НА ОУ “ ХРИСТО БОТЕВ “ С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:                                                                                                                                                                                     

Дейност

финансиране

срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване и оборудване на класни стаи за   начален и прогимназиален курс, физкултурен салон и кабинет по Информационни технологии.

Делегиран бюджет и външно финансиране

2016 – 2020 г.

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия по Национална програма”Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”.

Делегиран бюджет и дарения

септември 2018 г.

4.

Изграждане на външна спортна площадка и на съоръжения за различни видове спорт.

Проекти и дарения

2016 – 2020 г.

5.

Текущи ремонтни дейности

Делегиран бюджет и дарения

постоянен

 

6.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав по Национална програма”Развитие на педагогическите специалисти”.

Делегиран бюджет, община

постоянен

7.

Разработване, спечелване и реализиране на национални и европейски проекти.

Фондове на ЕС, дарения

постоянен

8.

Продължаване на работата по програма „Училищен плод“,   както и включване към програмите „Училищно мляко“ и „Без свободен час“.

Министерство на земеделието и Министерство на образованието

постоянен

9.

Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари

Дарения

всяка учебна година

10.

Провеждане на традиционен училищен спортен празник, участия в районни и общински спортни състезания.

Делегиран бюджет, 129 ПМС

октомври-2016

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ

- Стремеж за  развитие на: родноезиковата подготовка и подготовката по всички други предмети.

- Формиращо оценяване и самооценяване.

- Издигане на качеството на образование за постигане на ДОС.

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за учене чрез действие.

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез:

- повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри;

- провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи висока квалификация, притежаващи опит за  реализирането на проекти;

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване на вътрешноучилищната квалификация.

3. Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други водещи училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри педагогически практики.

4. Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно технически средства и други необходими пособия.

5. Използване на интерактивни методи на обучение.

6. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния процес чрез качествено обучение.

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на знанията на учениците (тестове).

9. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

10. Привличане в училище на мотивирани ученици чрез провеждане на целенасочена рекламна кампания.

11. Съвместна работа по образователни проекти.

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина.

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност.

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от разнообразни източници.

- Подобряване на процеса на педагогическо взаимодействие между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

1. Развиване на ученическото самоуправление в училище.

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на родителите.

3. Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

5. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

6. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители.

8. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

9. Организиране на дейности за борба с противообществените прояви и противодействие срещу наркоманията и сектите.

- Ефективна управленска дейност.

Демократизиране на управлението на училищната общност чрез:

- Включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии.

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система.

 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2.Изготвяне на Етичен кодекс.

3. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите.

4. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

 

- Материална база и допълнително финансиране.

1. Работа по привличане на спонсори.

2. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

3. Естетизация на училищния двор.

4. Актуализиране и обогатяване на фонда на библиотеката.

5. Текущи ремонти в класните стаи.

6. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на класните стаи.

7. Ремонт и оборудване на стая за провеждане на Дейности по интереси.

- Ефективна рекламна кампания.

1. Включване в рекламната дейност на

учители, родители и ученици.

 

 

 

Сподели: