Неделя 24, Септември 2023г.

ПРОЕКТ " УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО "

ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ,БЩ.ХАСКОВО

е партньор на общ.Хасково по проект BG05M9OP001-2.056-0014-2014BG05M2OP001-C01 „Успяваме заедно“

   Проектът има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално- икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Хасково, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.                             Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност. Ще бъдат предоставяни интегрирани социално-здравни услуги в общността, които ще дадат възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот и грижа за възрастните и хората с увреждания от маргинализираните групи. Трайната интеграция изисква да бъдат реализирани дейности за преодоляване на негативните стереотипи спрямо ромската общност и популяризиране на културната идентичност на ромите, като пълноценна част от гражданското общество в Хасково и в България. Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Необходимо е да намалим съществено дела на отпадналите от образование и да работим с родителите за тяхното активно участие, включително и "училище за родители". Проектът включва широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, организиран транспорт на ученици от уязвимите групи, подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини. Предвидени са и мерки за кариерно консултиране за осигуряване на успешен преход от образование към заетост.

В училище има сформирани:

  • 2 групи по български език по дейност Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин

Дейността ще се изпълнява в продължение на 18 месеца.                                                                                    

В групите са включени ученици, чийто майчин език не е български. Невладеенето на български език затруднява  ефективното включването на учениците в учебния процес. Те започват да изостават с усвояването на учебния материал и са застрашен от отпадане.                                                                                                                      Целта на тази дейност е справянето с този проблем, който изисква целенасочени усилия от възможно най-ранен етап на включването на ученикът в образователната система. За постигането на тези цел ще бъдат провеждани допълнителни занимания по български език с 20 ученици от I до IV клас.                            Заниманията се провеждат от учители, които имат опит и желание да работят с ученици от етническите малцинства и познават трудностите, с които се сблъскват децата –билингви в образователния процес.

 

  • 3 групи по дейност Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование – 2 групи по математика за учениците от I  до IV и 1 група по български език за учениците от V и VI клас.

Дейността ще се изпълнява в рамките на 18 месеца.

 Ще бъде обърнато специално внимание върху подготовката на учениците по математика, тъй като голяма част от учениците от рисковите групи срещат затруднения при усвояването на материала. Липсата на добри познания в тази област води на свой ред до слабо представяне на учениците в точните науки и невъзможност за усвояване на STEM умения, които са изключително важни за тяхната бъдеща реализация. Поради това в рамките на дейността ще бъдат организирани допълнителни занимания по математика за 20 ученици по математика от I  до IV и 10 ученици по български език за учениците от V и VI клас.

В резултат на дейностите се очаква да се намали на дела на преждевременно отпадналите от образование и да се повишат  резултати на учениците.

Сподели: