Вторник 23, Юли 2024г.

Правила за дейност и организация на работа на Обществения съвет

Публикувана на: 20.09.2017г. (обновена на: 26.10.2017 14:35:00)

Правила за дейност и организация на работа на Обществения съвет при

ОУ ” Христо Ботев „с.Долно Големанци

Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за дейността на Обществения съвет към Основно училище    ” Христо Ботев „с.Долно Големанци

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на Основно училище   ” Христо Ботев „с.Долно Големанци и за граждански контрол върху управлението на училището.

Чл. 3. (1) Обществен съвет се състои от пет броя членове. Промяна в съствава е утвърдена  със Заповед на директора 966 – 429/ 14.09.2017г.и включва в състава си:

- един представител на обществеността

- трима представители на родителите на учениците от Основно училище   ” Христо Ботев „с.Долно Големанци

- един представител на финансиращия орган – Община Хасково. Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината и се инкорпорира по право в състава на Обществения съвет.

(2) Участието и работата на членовете на обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

(3) Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

Чл. 4. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. член на настоятелството на училището;
 3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, първостепенният разпоредител с бюджета или кметът на града.

(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1 на първото заседание на обществения съвет.

Чл. 5. Общественият съвет се избира с мандат от една календарна година.

Чл.6.(1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

(2) Председателят:

 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

/3/ На първото заседание общественият съвет избира лице, което замества председателя при негово отсъствие.

/4/ На първото заседание всеки от членовете на Обществения съвет декларира своя електронна поща, на която да получава всички съобщения, касаещи дейността на обществения   съвет .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Чл. 7. (1) Общественият съвет:

 1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на униформи;
 3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на училището,
 4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. Съгласува училищния учебен план;
 7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. Съгласува избора от учителите на учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. Дава становище по училищния план-прием;

11.Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

 1. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на училището;
 2. Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Преди вземане на решение от Обществения съвет Директорът на училището произнася становището си.

(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на Община Хасково.

(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 7 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на училището за становище.

(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на училището прилага обяснителна записка с информация за:

 1. очакваните приходи и разходи по видове;
 2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал – численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
 3. списък на капиталовите разходи;
 4. разпределение на бюджета по дейности;
 5. основните ограничения при формирането на бюджета;
 6. размера на целевите средства по видове;
 7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години.

(6) Директорът е длъжен да представи мотивиран отговор по всяко конкретно предложение, съдържащо се в становището по ал. 4, в случай че съответното предложение не е прието и не е намерило отражение в проекта на бюджет.                                                                                                                                                                                     (7) Директорът съгласува предложенията на Обществения съвет преди всяко решение.

Общественият съвет може да вземе решение чрез инфомация по ел. поща

(8) Общественият съвет води протокол с протоколчик- административен секретар.

Чл. 8. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.

(3) Когато намери за необходимо, директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му на заседание. В този случай Председателят на Обществения съвет свиква незабавно заседание на съвета за решаване на въпроса, поставен от директора по настоящите правила.

Чл. 9. (1) Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание. Към поканата се изпращат и всички необходими материали по дневния ред.

(2) Поканата се изпраща по декларираната от съответния член на Общесатвения съвет електронна поща и се поставя на мястото за обявление в сградата на училището, както и се поставя на интернет страницата на училището най-малко 10 дни преди деня на заседанието. Към поканата се посочва и мястото, на което заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния ред.

Чл. 10. (1) Членовете на обществения съвет или резервните членове потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание.

(2) Всеки член на обществения съвет може да внесе писмено становище по всяка точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

Чл. 11. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

(2) Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.

(3) Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 12. (1) С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет участва Директорът на училището.

( 2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на работодателите, на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. Решение за това кой да бъде поканен на заседанието се взема от Председателя на обществения съвет с оглед на въпросите от дневния ред на предстоящото заседание. До тези лица от Председателя се изпраща покана до лицето с уведомление за мястото, часа на провеждане на заседанието, въпросът, който засяга поканеното лице и материалите, свързани с разглеждания въпрос поне 7 дни преди датата на заседанието.

Чл. 13. Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси, преди същите да бъдат поставени на гласуване. Директорът може да изразява особено мнение по взетото решение, като Общественият съвет се задължава да обсъди същото и мотивирано да се произнесе защо не възприема същото.

Чл. 14 (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило. За всяко заседание общественият съвет избира протоколчик за изготвянето на протокола.

(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата.

Чл.15. Членовете на Обществения съвет получават по електронен път и се запознават с материали и предложения, които следва да одобряват и /или съгласуват. В тридневен срок от получаването им следва да отговорят със свое становище. Ако няма отговор се счита,че становището е положително и предложението прието и подкрепено.

Чл. 16. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в дирекцията на училището.

Чл. 17. (1) За изпълнението на правомощията на обществения съвет директорът е длъжен да осигурява изчерпателна, актуална, разбираема и вярна информация, както и всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(2) Директорът представя на обществения съвет тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Чл. 18. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на училището;
 2. публикува на интернет страницата на училището;
 3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от училището.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Тези правила са приети на първото заседание на Обществения съвет на 20.12.2016 г. на основание чл. 270 и сл. от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата от дата 27.9.2016 г., ДВ, брой: 75.

С настоящите Правила за дейност и организация са запознати членовете на Обществения съвет при Основно училище „ Христо Ботев „ с.Долно Големанци на свое учредително заседание, проведено на 19.12.2016г.

 

 

 

Състав на Обществения съвет при ОУ „ Христо Ботев „ с.Долно Големанци, общ.Хасково:

 

           ЧЛЕНОВЕ:

 

Име и фамилия

 

Квота

    1.

Деян Александров

представител на

финансиращия орган - общ.Хасково

     2.

Фатмегюл Мехмед

      родител

     3.

Сениха Мурад

родител

     4.

Рефайдин Рюстем

       родител

     5.

Албена Петрова – родител.

      родител

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Име и фамилия

Квота

   1.

Катя Терзиева

представител на

финансиращия орган - общ.Хасково.

2.       

Емине Халит

 родител

3.       

Милена Антонова

 родител

4.       

Нерима Шериф

 родител

5.       

Мария Михайлова

 родител

 

 

 

 

Сподели: