Вторник 23, Юли 2024г.
Архив на новини
Публикувана на: 01.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ХРИСТО БОТЕВ 

С.ДОЛНО ГОЛЕМАНЦИ, ОБЩ. ХАСКОВО                                 

  Тел.037423 / 996, e- mail: oy_golemanci@abv.bg

 

№ 463 от 01.09.2021 година

ОБЯВЛЕНИЕ                                                    

за подбор за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

   В изпълнение на чл. 71, ал. 3 от Указанията за ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“,с оглед изпълнение на дейностите за работа с родителите, чрез включване на образователни медиатори в ОУ „Христо Ботев“ с.Долно Големанци по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ за период от една учебна година: 2021/2022г.

ОБЯВЯВАМ:

  1. Откриване на процедура за подбор за заемане длъжността „образователен медиатор“ по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за нуждите на ОУ „Христо Ботев“ за период от една учебна година: 2021/2022.
  2. Основна цел на длъжността: Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.
  3. Минимални изисквания: основно образование;владеене на майчиния език на  учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище;  познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.
  4. Вид договор:Трудов договор – пълно работно време 8 (осем) часа
  5. Срок на договора: до 30.06.2022 г.
  6. Начин на провеждане на подбора:

първи етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, на 09 септември 2021 г. (в деня следващ дата на изтичане срока на обявлението). Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

втори етап: Интервю (Събеседване) – на 10 септември 2021 г. 

 Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

  • попълнено заявление – по образец.
  • автобиография – по образец.
  • копие от диплом за завършена степен на образование.
  • копие от документи за квалификации, курсове, обучение и др. документ, съотносим за длъжността за която се кандидатства – ако е приложимо.                                                              

Документите по образец можете да получите от деловодството на училището или да изтеглите от сайта на училището                                                                                                                                                                        

  Място и срок за подаване на документите:                                                                                                                                                                         

 7.Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на училището всеки работен ден от 8,00 до 15,30 часа от 01.09.2021 г. до 08.09.2021 г. включително.                                                                                                                                                                                                                                                                            8.Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението няма да бъдат допуснати до участие в конкурса, дори в случаите, в които пощенско клеймо посочва дата, предхождаща крайния срок, или забавянето се дължи на закъсняла доставка на куриерска служба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                9.Комисията извършва преглед на документите и изготвя списък на допуснатите до интервю кандидати.                                                                                                                          

10.В списъка на допуснатите кандидати се посочва датата на събеседването, часът за започването и мястото на провеждането му. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им. Допуснатите до събеседване  кандидати не се уведомяват лично за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването. Информацията се публикува на видни и достъпни места в училището.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11.Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на училището до директора на ОУ „Христо Ботев“, в срок не по-късно от 3 /три/ дни от обявяване на списъците с класиране.      

 12.Телефон за информация:  0879334055                                                                                                                                                                                                                  

  Неразделна част от обявлението е Приложение № 66 към чл.70,ал.4 – примерна длъжностна характеристика на образователния медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ .

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на Учебното заведение на 01.09.2021 година.                                                    

 /article_images/source/3371_bg_ .docx

 

/article_images/source/6 - . ..docx

 

 

 

 

 

Сподели: